วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย

            

ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความสำคัญในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ดังนั้นการสร้างบรรยากาศ การอบรมเลี้ยงดู การเป็นผู้จัดการ  เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย แล้วจะเสริมสร้างได้อย่างไร  สิ่งที่น่าจะพิจารณามีดังนี้
 
           1. ให้ความรักความอบอุ่นกับเด็กอย่างจริงใจ เลี้ยงดูด้วยความรักและความเอาใจใส่
           2. ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเอง  โดยให้เด็กได้มีประสบการณ์ และให้เวลากับเด็ก
           3. ฝึกเด็กให้เป็นคนช่างสังเกต สำหรับเด็กเล็กๆ การใช้ประสาทสัมผัสมีความจำเป็น
 ที่ผู้ใหญ่จะต้องจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ใช้สิ่งดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง   เด็กต้องการเวลาในการฝึกหัด   ผู้ใหญ่ต้องมีความใจเย็นในการให้เด็กได้ปฎิบัติกิจกรรมต่างๆ
           4. ฝึกให้เด็กได้รู้จักความรับผิดชอบ ทั้งตัวเองและผู้อื่น
           5. ฝึกให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ
           6. สร้างความมีวินัยให้กับเด็ก  ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
           7.ช่วยเหลือและส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักการพูดคุยและเล่าประสบการณ์ต่างๆ  โดยการไม่คาดหวังในตัวเด็กมากเกินไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น