วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

ลักษณะการสอนแบบมอนเตสซอรี่

                             ลักษณะการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่มีสิ่งที่น่าสังเกตได้หลายประการ  และที่
สำคัญซึ่งเราสามารถเห็นได้ชัดเจนจากการสอนดังกล่าวพอจะกล่าวได้ดังนี้
                             -ผู้เรียนแต่ละคนมีอิสระในการเลือกเรื่องที่จะเรียนได้ตามความสนใจ
                             -ผู้เรียนสามารถและมีอิสระในการเคลื่อนย้ายและเลือกสถานที่นั่งทำงานได้หรือเพื่อนที่จะทำงานได้ด้วยตนเอง
                             -ผู้เรียนเป็นผู้ตรวจสอบ หรือค้นพบข้อผิดพลาดของตนเองจากการปฏิบัติกับสื่ออุปกรณ์
                             -ห้องเรียนมอนเตสซอรี่ มีการคละอายุผู้เรียนคืออายุ 1-3 / 3-6 /6-9 ปี  ซึ่งเรียนอยู่ในชั้นเดียวกัน
                             -ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกว่าจะทำงานคนเดียวหรือทำกับเพื่อน
                             -ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมอย่างสงบในห้องเรียน และมีสมาธิ
                             -ผู้เรียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง  และมีบรรยากาศแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
                            ทั้งหมดที่กล่าวเป็นลักษณะที่สังเกตเห็นได้จากห้องเรียนที่จัดการเรียน ที่เรียกว่าการเรียนการสอนมอนเตสซอรี่ และเป็นลักษณะเด่นที่เห็นได้อย่างชัดเจน