วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

อบรมครูปฐมวัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมอง

                   การพัฒนาครูปฐมวัยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะถ้าต้องการให้เด็กไทยมีคุณภาพในอนาคต  เพราะการศึกษาปฐมวัยเป็นรากฐานของชีวิตมนุษย์  ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมาก  ความรู้เกี่ยวกับสมองมีเพิ่มขึ้นแต่เราจะนำสิ่งที่เรารู้เพิ่มขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร   หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยได้ดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับครูอย่างต่อเนื่อง  เช่น สพท.ระยอง เขต 1  ได้เชิญไปเป็นวิทยากรในวันที่ 1-2  เมษายน 2553  และสพท.เพชรบุรี  เขต 1  ได้เชิญไปเป็นวิทยากรในวันที่  30 กรกฎาคม 2553 การทำงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการให้ความรู้ที่ถูกต้องในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคงจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร  เราจะต้องให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันพัฒนาเด็กไทยอย่างจริงจัง  และถูกต้องกันเสียที  ไม่เช่นนั้นเด็กไทยเราคงจะมีคุณภาพลดลง  ตามเหตุและปัจจัยที่เราเห็นกันอยู่  ขณะเดียวกันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ  ก็คงทำหน้าที่พัฒนาครูปฐมวัยอย่างเข้มแข็ง  และอย่างต่อเนื่อง

ตลอดไป

การเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาและโรงเรียนบ้านตะโกล่าง

                        สพท.รบ. 1  มีพิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา    และโรงเรียน
บ้านตะโกล่างอย่างเป็นทางการแล้ว   ที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดเมื่อวันที่  6 สิงหาคม  2553
โรงเรียนบ้านตะโกล่างเปิดเมื่อวันที่   11  สิงหาคม  2553  ศูนย์อาเซียนศึกษา คือศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนที่เป็น SisterSchool   และโรงเรียน  Buffer School  สำหรับโรงเรียนทั้งสองเป็นโรงเรียน 
ประเภทBufferSchool

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553

นวัตกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย

             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โดยคณะครุศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ได้จัดบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม  มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในท้องถิ่น   คณะอาจารย์
พร้อมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดอบรมบุคลากรซึ่งเป็นครูปฐมวัย  และผู้ปกครองให้กับสพท.
รบ.  1 และ 2  เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2553  ณ  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี   คณะวิทยากรได้เสนอ
องค์ความรู้ ด้านนวัตกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย   โดยเฉพาะในวันที่ 31 กรกฎาคม
2553   เป็นการอบรมที่ผู้ปกครองพร้อมนำเด็กมาด้วย  มีการจัดกิจกรรมเป็นฐานให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ   การเล่นเกม   การเล่านิทาน  เป็นต้น   สำหรับกิจกรรมศิลปะเด็กทำกิจกรรมอย่างมีความสุข  เพราะได้ประดิษฐ์   ได้ระบายสี  ส่วนการเล่นเกมเด็กได้เล่นเกมที่พี่ๆ  นักศึกษาจัดเกมการละเล่นไทยให้น้องๆ เล่นอย่างสนุกสนาน   นับเป็นการบริการสังคมที่ให้ประโยชน์เป็นอย่างมาก

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ครูปฐมวัยสพท.รบ. 1 ดูงานที่โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ (ซอยรามอินทรา 55)

                 ครูปฐมวัยซึ่งเป็นครูต้นแบบของสพท.รบ. 1 ได้ไปดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2553 มีดร. ธัญรัศม์  นิธิกุลธีระภัทร์  เป็นผู้อำนวยการ
การไปครั้งนี้ได้เห็นจุดเด่นของโรงเรียนคือ    โรงเรียนยึดปรัชญาการศึกษาที่เน้น การพัฒนาผู้เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้พหุปัญญา เน้นการทำงานของสมอง  และบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา 2545-2547  ระยะแรกได้ร่วมดำเนินการในฐานะโครงการวิจัยย่อย  1  ใน 49 โครงการ  ของโครงการ วพร.   วันที่ไปดูงานมีกิจกรรมที่แสดงถึงการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์กับการเรียนการสอน   ได้เห็นเด็กเล็กๆ ฝึกการนำของที่ตน
เองใช้แล้วมาแลกเปลี่ยนกัน   การจำลองสถานการณ์ให้เป็นตลาดที่มีการซื้อ การขายของต่างๆ
ในราคาประหยัด     เป็นกิจกรรมที่ง่ายๆ แต่ได้ผลมากมาย    กิจกรรมต่างๆที่ได้สัมผัสในการดูงาน
ครั้งนี้  เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ   ไม่ว่าจะเป็นดนตรี  ยิมนาสติค  ศิลปะ
ภาษา  ฯลฯ   นอกจากนั้นยังได้เห็นการจัดบรรยากาศที่ดีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ คือโรงเรียนมีลักษณะ
คล้ายบ้าน   มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย   ทุกคนกล่าวว่ามาที่โรงเรียนนี้แล้วได้ผลคุ้มค่า   ได้
แนวคิดหลายอย่างที่จะได้กลับไปทำต่อไป

อบรมบุคลากรต้นแบบการศึกษาปฐมวัยของสพท.รบ.1

              การอบรมบุคลากรต้นแบบการศึกษาปฐมวัยซึ่งได้แก่  ผู้บริหาร  ครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียน
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่าย  โดยสพท.รบ.  1    ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ที่สอดบ้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย  เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้พัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์
จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  อย่างเต็มศักยภาพ   จึงได้ดำเนินการอบรมบุคลากรต้นแบบการศึกษา
ดังกล่าวในวันที่ 9- 10  สิงหาคม  2553   ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี    มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่าย  ได้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย     มีการต่อยอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการนำความรู้เรื่องสมองสู่การปฏิบัติ   และสามารถนำความรู้ที่สอดคล้อง
กับสมองไปสร้างองค์ความรู้  ตลอดจนพัฒนางานวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัยต่อไป

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมอง( BBL)

            เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม  2553   สพท.รบ.1  ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัย ซึ่งยังไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับปฐมวัย รอบที่ 2 จากสมศ. การจัด
อบรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพโดย
พัฒนาอย่างเป็นองค์รวม  สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยด้วยการใช้หลักการ  ทฤษฎีความรู้เรื่องสมองมาใช้ในการพัฒนา  เป้าหมายคือให้โรงเรียนที่
กล่าวข้างต้นดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่มาตรฐาน    ทั้งในส่วนของการพัฒนามาตรฐานด้าน
นักเรียน   มาตรฐานด้านครูผู้สอน   และมาตรฐานด้านผู้บริหาร    โดยเฉพาะในด้านนักเรียน  เป็น
การอบรมในเชิงปฏิบัติการให้ฝึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นำความรู้เรื่องสมอง มาออก
แบบการจัดกิจกรรม  เช่น  การสอนแบบ Project  Approach   เป็นต้น