วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เกมการศึกษา( Didactic Game )

       เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย  เป็นกิจกรรมการเล่นที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาด้านสติปัญญา  เป็นการเล่นที่ช่วยให้ผู้เล่นเป็นผู้มีความสังเกตดี  ช่วยให้มองเห็นได้ ได้ฟัง หรือคิดอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกมการศึกษาจะต่างจากของเล่นอย่างอื่น แต่ละชุดจะมีวิธีเล่นโดยเฉพาะ อาจเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่ม ผู้เล่นสามารถตรวจสอบการเล่นว่าถูกต้องหรือไม่
       หรืออาจกล่าวว่าเกมการศึกษาหมายถึง เกมที่เน้นกิจกรรมการเล่นโดยมีครูและกติกาที่ช่วยพัฒนาความคิด เป็นพื้นฐานสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน  มีจุดมุ่งหมายเฉพาะดังนี้
       - เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเล่นเกมประเภทสองมิติ
       - เพื่อพัฒนาความสามารถที่จะอธิบายความแตกต่างของเกมในเรื่องสี รูปร่าง ขนาด
       - เพื่อพัฒนาความสามารถในกการบอกลักษณะของสิ่งของซึ่งอาจเป็นนามธรรม
       - เพื่อพัฒนาความสามารถในการจดจำคุณสมบัติ โดยนำมาวางในตาราง
       - ฝึกกการสังเกตและจำแนกด้วยสายตา
       - ฝึกการคิดหาเหตุผล
       - ฝึกการตัดสินใจ
                                                        ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น