วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การเตรียมบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน

                การที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 นั้นบุคลากรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การเตรียมบุคลากรหรือการเตรียมคนเป็นภาระสำคัญและเป็นสิ่งที่จะปฏิเสธไม่ได้เลย การสร้างอาเซียนให้มีการพัฒนาและทันต่อความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงของโลก ทุกประเทศในอาเซียนจะต้องก้าวไปพร้อมกัน สำหรับประเทศไทยการพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อม การศึกษาเป็นหลักสำคัญ การศึกษาต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งด้านการสร้าง การพัฒนา ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนเด็กของเราให้มีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานที่ทุกคนด้องมีให้ได้ เช่น ความรักในความเป็นไทย การมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความอดทนอดกลั้น ความขยัน การเคารพกฎหมาย เป็นต้น ส่วนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างชาติในอาเซียน การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การกรอกใบสมัครในการทำงาน การอบรม ประชุมสัมมนา หนังสือสัญญาต่างๆ เป็นต้น
กิจกรรมหรือการดำเนินงานที่กล่าวข้างต้นจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้นเด็กไทยต้องได้รับการฝึกทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทัังการฟัง พูด อ่านและเขียนให้มีความสามารถในการสือสารให้ได้และอย่างมีคุณภาพ นอกจากนั้นการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอาเซียนอื่นๆยังมีความสำคัญกับเด็กของเราด้วย จึงเป็นหน้าที่และภาระสำคัญของครูที่ต้องพัฒนาตนเองและร่่วมกันพัฒนาเด็กไทยให้มีความสามารถที่จะอยู่และใช้ชีวิตในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน

               การเตรียมเด็กคนไทยสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ทุกคนต้องเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง และจะต้องเตรียมเด็กของเราให้มีความพร้อมในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะครูผู้สอนแล้วจะเตรียมเด็กอย่างไร ประการแรกเด็กควรหรือต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรฯที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญสำหรับเด็กไทยทุกคน ที่จะขาดเสียไม่ได้คือความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน ถ้าประเทศเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนความสามารถในการใช้ภาษาดังกล่าวมีความจำเป็น และเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ ครูจำเป็นต้องช่วยกันทำให้เด็กสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างจริงจังไม่ใช่การเรียนการสอนที่เป็นเพียงแต่การได้คะแนนแล้วผ่านไปโดยไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ประการต่อมาเด็กจะต้องเข้าใจถึงแนวความคิดหลักๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เช่น ความหลากหลาย สิทธิมนุษยชน การพึ่งพาอาศัยกัน ปัญหาความขัดแย้ง การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น และที่สำคัญภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กไทยที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การติดต่อกันในสังคมออนไลน์ ความเป็นมนุษย์ การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น สิ่งที่กล่าวเหล่านี้เป็นสิ่งที่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกคนต้องร่วมมือกันเตรียมเด็กทุกคนให้มีความพร้อมก่อนที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน