วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การจัดกิจกรรมประกอบอาหารในเด็กปฐมวัย

          กิจกรรมประกอบอาหาร  เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้คิด ได้ลงมือปฎิบัติการทดลองประกอบอาหารจากของจริงในหลายรูปแบบ ให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆในการเรียนรู้  เรียนรู้กระบวนการทำงาน  การทำงานร่วมกับผู้อื่น   มีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถปฎิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมประกอบอาหารสามารถกล่าวได้ดังนี้

          1. สร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาหาร
          2. สนุกสนาน ปลูกฝังการรักการทำงาน
          3. ส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
          4. ได้สังเกตกระบวนการเปลี่ยนต่างๆ ขณะประกอบอาหา 
          5. ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  ได้แก่ การสังเกต  การชิมรส  การดมกลิ่น  การฟังเสียงที่เกิดขึ้น   การสัมผัส
         6. เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
         7. รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น