วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

กิจกรรมสร้างสรรค์หรือกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

- ให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียด
- ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
- ส่งเสริมและพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมือ
- ส่งเสริมและพัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
- ฝึกทักษะการสังเกต การคิด และการแก้ปัญหา
- ส่งเสริมการทำงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- ส่งเสริมคุณธรรม เช่น  ความรรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง การรอคอย

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552

การเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

รูปแบบการเล่านิทาน
                      ขอเสนอแนะรูปแบบการเล่านิทานสำหรับครูปฐมวัยดังนี้

            1.  การแสดงบทบาทสมมุติ
            2.  การอ่านจากหนังสือนิทาน
            3.  การใส่หน้ากาก หรือแสดงตัวเป็นละครในเรื่อง 
            4.  การเล่าโดยใช้เสียงประกอบหรือมีเสียงดนตรีประกอบ่การเล่านิทาน
            5.  การเล่าโดยการเล่นนิ้วมือ
            6.  การเล่านิทานประกอบหุ่นต่างๆ
            7.  การเล่านิทานฑโดยใช้เทปนิทาน
        
                     นอกจากนั้นผู้เล่านิทานยังต้องสร้างบรรยากาศการเล่านิทานที่เหมาะสมด้วย  เช่น  การใช้อารมณ์ในการเล่านิทาน  การใช้น้ำเสียง  การให้ความสนใจกับเด็กทุกคน  เป็นต้น

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย



กิจกรรมสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย คือ กิจกรรมศิลปะนั่นเอง ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
ที่มีประสิทธิภาพ ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจและครูต้องเตรียมกิจกรรม เช่น วางแผนเตรียม
กิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กให้พร้อม ฝึกฝนให้เด็กได้ลองกระทำด้วยตนเอง สร้างเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อศิลปะ สร้างเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ และบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฎิบัติ สำหรับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์มีหลายประเภท เช่น การวาด การพิมพ์
การประดิษฐ์ การปั้น เป็นต้น



กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจ ค้นพบ และได้ทดลอง กับสื่อ อุปกรณ์ทางศิลปะสร้างสรรค์ ครูควรบอกหรือแนะนำเพี่ยงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ให้เด็กค้นพบด้วยตนเอง ในการทำงานศิลปะ จากอุปกรณ์ที่หลากหลายที่ครูได้จัดเตรียมไว้ แล่ะทำให้เด็กได้รู้สึกอิสระ และมีความรู้สึกพอใจ
..