วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

กิจกรรมสร้างสรรค์หรือกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

- ให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียด
- ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
- ส่งเสริมและพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมือ
- ส่งเสริมและพัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
- ฝึกทักษะการสังเกต การคิด และการแก้ปัญหา
- ส่งเสริมการทำงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- ส่งเสริมคุณธรรม เช่น  ความรรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง การรอคอย

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552

การเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

รูปแบบการเล่านิทาน
                      ขอเสนอแนะรูปแบบการเล่านิทานสำหรับครูปฐมวัยดังนี้

            1.  การแสดงบทบาทสมมุติ
            2.  การอ่านจากหนังสือนิทาน
            3.  การใส่หน้ากาก หรือแสดงตัวเป็นละครในเรื่อง 
            4.  การเล่าโดยใช้เสียงประกอบหรือมีเสียงดนตรีประกอบ่การเล่านิทาน
            5.  การเล่าโดยการเล่นนิ้วมือ
            6.  การเล่านิทานประกอบหุ่นต่างๆ
            7.  การเล่านิทานฑโดยใช้เทปนิทาน
        
                     นอกจากนั้นผู้เล่านิทานยังต้องสร้างบรรยากาศการเล่านิทานที่เหมาะสมด้วย  เช่น  การใช้อารมณ์ในการเล่านิทาน  การใช้น้ำเสียง  การให้ความสนใจกับเด็กทุกคน  เป็นต้น

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยกิจกรรมสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย คือ กิจกรรมศิลปะนั่นเอง ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
ที่มีประสิทธิภาพ ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจและครูต้องเตรียมกิจกรรม เช่น วางแผนเตรียม
กิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กให้พร้อม ฝึกฝนให้เด็กได้ลองกระทำด้วยตนเอง สร้างเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อศิลปะ สร้างเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ และบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฎิบัติ สำหรับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์มีหลายประเภท เช่น การวาด การพิมพ์
การประดิษฐ์ การปั้น เป็นต้นกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจ ค้นพบ และได้ทดลอง กับสื่อ อุปกรณ์ทางศิลปะสร้างสรรค์ ครูควรบอกหรือแนะนำเพี่ยงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ให้เด็กค้นพบด้วยตนเอง ในการทำงานศิลปะ จากอุปกรณ์ที่หลากหลายที่ครูได้จัดเตรียมไว้ แล่ะทำให้เด็กได้รู้สึกอิสระ และมีความรู้สึกพอใจ
..