วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน

             ขณะนี้โรงเรียนต่างๆอย่างเช่่่นโรงเรียนในสพป.รบ. 1 ได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อการเตรียมตัวไปสู่ประชาคมอาเซียนในหลายๆด้าน เพื่อจะได้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาว่าจะต้องเกิดขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องทักษะการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางในการใช้ติดต่อสื่อสารในระหว่างประเทศสมาชิก ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นสำหรับนักเรียน


ที่จะต้องเร่งส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเห็นความจำเป็นและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยครูผู้สอนได้เริ่มสร้างความตระหนักในความจำเป็นและความสำคัญของภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานพร้อมกับฝึกทักษะต่างๆไปพร้อมกัน ซึ่งอยู่ที่ความสามารถของครูในการวิเคราะห์ที่จะทำให้นักเรียนมีทักษะด้านฟัง พูด อ่าน หรือเขียน และจะต้องออกแบบกิจกรรมให้มีความยากหรือง่ายตามระดับอายุุของนักเรียน โดยมีศูนย์เครือข่ายต่างๆได้จัดกิจกรรมการอบรมครูทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นอกจากความสำคัญของภาษาแล้วยังส่งเสริมให้ครูได้ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กตั้งแต่ปฐมวัย ประถม และมัธยม อย่างเช่นการให้ผู้เรียนมีระเบ่ียบวินัย การเคารพกฎหมาย ความขยันหมั่นเพียร ความอดทนอดกลั้น ความซี่อสัตย์  ความเป็นไทย เป็นต้น การเตรียมพร้อมดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมกันจากบุคลากรหลายฝ่ายทั้งผู้บริหาร ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน