วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เด็กปฐมวัยกับการส่งเสริมความคิดเชิงเหตุผล

การส่งเสริมความคิดเชิงเหตุผลในเด็กปฐมวัยมีดังนี้
  
        - คำนึงถึงพัฒนาการและความสนใจของเด็ก
            
        - จัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กได้คิดอยู่เสมอ รวมทั้งให้เด็กได้ค้นคว้าจากประสบการณ์ตรง

        - ใช้คำถามกระตุ้นให้เกิดการคิด การเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเมื่อเด็กมีปัญหา

        - จัดสื่อ อุปกรณ์  ของเล่นประเภทต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการคิดหรือดัดแปลงได้

        - จัดประสบการณ์ที่เน้นการสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบ การสื่อสาร การสรุป การถ่ายโยง   โดยให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น