วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาการของสมอง

              สมองมีการพัฒนาการโดยเกิดขึ้นจากการเพิ่มขนาดและจำนวนของแขนงประสาท คื เดนไดรด์(dendrites) ในเนื้อสมองส่วนคอร์เทกซ์ (cortex)  และการที่ระบบประสานข้อมูลเริ่มพัฒนาขึ้น  คือมีการ
สร้างไมยาลิน ( myelination) ในเนื้อสมองส่วนใต้เปลือกสมอง และโดยเฉพาะในส่วน corpous callosum  ทำให้มีการทำงานที่ประสานกันมากขึ้น  ดีขึ้น ในระบบรับความรู้สึก ( sensory) กับระบบควบคุมการเคลื่อนไหว ( mortor) ทำให้สมองพร้อมรับการสำรวจทำความรู้จักโลก  สมองจดจำและสร้างความสัมพันธ์กับระบบภาษา  สมองพัฒนาความคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนแบบ(pattern)  ง่ายๆ  ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากวัยก่อนอนุบาล  และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อน  ถึงแม้
จะเป็นเรื่องทางวิชาการแต่ในฐานะที่เป็นครูจำเป็นต้องเข้าใจความรู้เรื่องสมองดังกล่าวเพื่อได้นำความรู้เบื้องต้นด้านสมองมาใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กๆ   ครูหรือผู้ใหญ่ต้องคอยช่วยเหลือ ดูแล
สนับสนุน  เพราะเด็กมีข้อจำกัดหลายประการ   ความซับซ้อนต่างๆ เด็กยังไม่เข้าใจ เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ซึ่งต้องคอยทำความซับซ้อนให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ คือการพัฒนาสมองของเด็กนั่นเอง

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ปัจจัยที่มีผลต่อสติปัญญาของเด็กปฐมวัย

         เด็กแต่ละคนมีสติปัญญาที่แตกต่างกัน  ถ้าครูได้รู้และมีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย  เหตุที่เด็กแต่ละคนมีสติปัญญาที่แตกต่างกันนั้นมีเหตุที่ทำให้เกิดความแตกต่างกันคือ
       พันธุกรรม   มีผลต่อสติปัญญา   ร้อยละ   30-60
       สิ่งแวดล้อม    ที่พอจะกล่าวได้มีดังนี้
               การอบรมเลี้ยงดู 
               อาหาร
               อาหารสมอง 
               ประสบการณ์ต่างๆ
                การฟังนิทาน
                การช่วยทำงาน
                การดูแลช่วยเหลือตนเองตามวัย
                การเล่นเกมสร้างสรรค์ต่างๆ
                การได้รับคำยกย่องชมเชย
                การไม่ถูกดุด่าเด็กทุกวัน
                การได้เข้าสัมผัสกับสังคมในชีวิตประจำวัน
                การออกกำลังกาย
                การคิดในทางบวก
                การมองโลกในแง่ดี 
                การมีสมาธิ
                การช่วยเหลือผู้อื่น
                การมีอารมณ์ดี
                   ทั้งหมดที่กล่าวคงจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเด็กได้ใช้เป็นแนวทางในการอบรมเด็กในความรับผิดชอบให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาที่มีคุณภาพ