วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553

โรงเรียน : การนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551สู่การปฏิบัติ

       ในปีการศึกษา  2553  ทุกโรงเรียนในระดับประถมศึกษา  เราจะต้องพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  ตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   ดังนั้นครูประถมศึกษาจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ตลอดจนตัวชี้วัดชั้นปี   ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อจะช่วยให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์          ครูผู้สอนจำเป็นต้องเข้าใจและอธิบายได้ในความหมาย  รายละเอียดของคำต่างๆ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน     เช่น
      วิสัยทัศน์
      หลักการ
      จุดหมาย
       สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
       คุณลักษณะอันพึงประสงค์
       มาตรฐานการเรียนรู้
       ตัวชี้วัดชั้นปี
       สาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้
       สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
              ฯลฯ
         สำหรับโรงเรียนที่ต้องการรายละเอียดดังกล่าว  มีแหล่งข้อมูลหลายแห่ง  กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา  ของสพท. รบ .1   เป็นแห่งหนึ่งที่ครูสามารถ  Download  ข้อมูลได้  
เพื่อพวกเราจะพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรในปีการศึกษา  2553   ที่จะมาถึง
ในเร็วๆ  นี้