วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน

              ปัจจุบันโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องเตรียมพร้อมที่จะไปสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 สำหรับโรงเรียนต่างๆที่จะดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียนนั้น สามารถจัดทำโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนได้ใน 3 ลักษณะคือ
              - จัดทำรายวิชาพื้นฐานที่บูรณาการอาเซียน
              - จัดทำรายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นอาเซียน
              - จัดทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นอาเซียน
              สิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงคือ
ด้านองค์ความรู้
              - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน - ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน
              - วิถีชีวิต/พหุวัฒนธรรม - ประชาคมอาเซียน กฏบัตรอาเซียน ปฎิญญาอาเซียน
              - ประเด็นสำคัญ เช่น พลเมือง สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ประวัติศาสตร์เชิงบวก
                 สันติศึกษา สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ
ทักษะ/กระบวนการ
              - การใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน - การใช้ ICT -การคำนวณ การให้เหตุผล
              - กระบวนการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ แก้ปัญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีทักษะชีวิต กล้าแสดงออก เอื้ออาทรและแบ่งปัน  เข้าใจตนเองและผู้อื่น ฯลฯ
              ดังนั้นทุกโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียนได้จากแนวทางดังกล่าว