วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การประเมินความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย :การสังเกตพฤติกรรม

         วิธีประเมินความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยมีหลายวิธึ  วิธีหนึ่งที่นิยมใช้คือการสังเกตพฤติกรรมซึ่งเหมาะสมสำหรับเด็ก การสังเกตนั้นสิ่งที่ควรคำนึงคือ


          - ควรสังเกตพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในกิจกรรมต่างๆ  ไม่ควรจัดเป็นกิจกรรมการวัดและประเมินเฉพาะ

          - ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายของการสังเกตว่า ต้องการสังเกตเพื่อวัดและประเมินความคิดสร้างสรรค์และต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์

          - ควรเป็นผู้ที่รู้จักเด็กหรือเป็นผู้ที่ใกล้ชิดเด็กปฐมวัยเป็นอย่างดีและการสังเกตควรกระทำโดยไม่ให้เด็กที่ถูกสังเกตรู้ตัว เพื่อผู้สังเกตจะได้มองเห็นพฤติกรรมที่แท้จริงของเด็ก
        
          - บันทึกเฉพาะพฤติกรรมที่เห็นและได้ยิน โดยไม่ใส่ความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไป ใช้ภาษาที่กระชับ ได้ใจความ ไม่คลุมเครือ เยิ่นเย้อ  อย่าพยายามแปลความหมายพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย  ให้บันทึกเฉพาะการแสดงออก หรือพฤติกรรมที่มองเห็น และได้ยินเท่านั้น  การแปลความ การตัดสิน และการแสดงความคิดเห็นของผู้สังเกตและการบันทึก ให้ทำลงในบันทึกภายหลัง โดยแยกส่วนไว้ ไม่ให้ปะปนกับพฤติกรรมที่สังเกตไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น