วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ความรู้เรื่องสมอง : เด็กปฐมวัย

การจะพัฒนาเด็กปฐมวัยในเรื่องสมอง ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสมองไม่มากก็น้อย ความรู้ดังกล่าวที่ควรรู้และตระหนักมีคังนี้

-สมองในเด็กปฐมวัย ส่วนที่พัฒนาอย่างรวดเร็วคือสมอง ส่วนเคลื่อนไหวและส่วนของสัมผัส
-หลักสูตร และกระบวนการพัฒนาสมองที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมีความสำคัญ
-สมองพัฒนาตามระยะพัฒนาการ
-สมองแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
-สมองของแต่ละคนมีการเรียนรู้ได้
-สมองจะพัฒนาเต็มตามศักยภาพเมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการและกระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบในแนวทางที่เข้าใจถึงพัฒนาการของสมองตามวัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น