วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

อบรมปฏิบัติการ "พัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลาง"

             กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.รบ.1 จัดอบรมปฏิบัติการการนำแนวทางการจัด การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลาง สู่การปฏิบัติ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อวันที่  16-17 กันยายน 2553  โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมเป็นครูจากโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรฯจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคุรุราษฎร์ฯ  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และ โรงเรียนวัดเขาวัง เนื้อหาของการอบรมเกี่ยวกับ  ทักษะการคิดสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน   การสร้างความตระหนักการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ และจำนวนมาตรฐานการเรียนรู้รวมถึงตัวชี้วัด การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การทำหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิด  เป้าหมายของการอบรมดังกล่าวเพื่อให้ครูได้พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิด  ซึ่งจำเป็น

จะต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กต่อไป

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

นิเทศติดตามโครงการพัฒนาสู่ประชาคม ASEAN

           เมื่อวันที่ 13  กันยายน 2553  คณะกรรมการโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของสพท.รบ 1ได้ติดตามการดำเนินงานหลังจากที่โรงเรียน Buffer School  ดำเนินงานเกือบครบกิจกรรมที่กำหนดไว้ คณะกรรมการที่ไปมีที่ปรึกษาโครงการของโรงเรียนบ้านตะโกล่าง คืออาจารย์สุวรรณา ไชยวัฒนานนท์ และศึกษานิเทศก์ของเขตคืออาจารย์สมฤดี ประเคนรี และอาจารย์ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์หรับ ทั้งสองโรงเรียนคือโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาและโรงเรียนบ้านตะโกล่าง กำลังดำเนินงานสรุปผลการทำกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนศึกษา โดยเฉพาะเอกสารสำคัญคือหลักสูตรสถานศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะของเรื่องอาเซียน

สำหรับลักษณะทางกายภาพของศูนย์อาเซียนมีความพร้อมในเรื่องต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นวัสดุอูปกรณ์  เอกสารและหนังสือเกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งมากเพียงพอที่จะให้บริการแก่ครู นักเรียน  ชุมชน  ทั้งในโรงเรียนและโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย  คณะที่ไปนิเทศได้ให้การยกย่องชมเชยในความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนที่มีผู้อำนวยการของโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาและโรงเรียนบ้านตะโกล่าง พร้อมบุคลากรของทั้งสองโรงเรียนคอยดำเนินการและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายของงาน

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

นิเทศและติดตามการดำเนินงานการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน Sprit of ASEAN


              เมื่อว้นที่ 25 สิงหาคม 2553 คณะทำงานโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียนของสพฐ.ได้มาติดตามการดำเนินงานของสพท.รบ.1ทางโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาและโรงเรียนบ้านตะโกล่าง

ซึ่งการดำเนินงานทำได้ในหลายประการ อย่างเช่น ขณะนี้มีศูนย์อาเซียนศึกษาอยู่ในโรงเรียน มีการสอนภาษาพม่าที่เป็นภาษาอาเซียน เพราะ สพท.รบ.1 มีชายแดนติดกับพม่า  ในด้านการจัดการเรียนการสอนมีการนำเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนไปบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8กลุ่มสาระ  จัดทำเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ชุมนุม ค่ายเยาวชนอาเซียน มีการจัดกิจกรรมเสริมและจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและมีการบริการสื่อการเรียนรู้ภายในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษา ตลอดจนจัดการเรียนรู้เคลื่อนที่ให้กับโรงเรียนเครือข่ายอาเซียนและต่อไปก็จะมีกิจกรรมที่เพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมาอาเซียน