วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

อบรมครูปฐมวัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมอง

                   การพัฒนาครูปฐมวัยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะถ้าต้องการให้เด็กไทยมีคุณภาพในอนาคต  เพราะการศึกษาปฐมวัยเป็นรากฐานของชีวิตมนุษย์  ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมาก  ความรู้เกี่ยวกับสมองมีเพิ่มขึ้นแต่เราจะนำสิ่งที่เรารู้เพิ่มขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร   หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยได้ดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับครูอย่างต่อเนื่อง  เช่น สพท.ระยอง เขต 1  ได้เชิญไปเป็นวิทยากรในวันที่ 1-2  เมษายน 2553  และสพท.เพชรบุรี  เขต 1  ได้เชิญไปเป็นวิทยากรในวันที่  30 กรกฎาคม 2553 การทำงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการให้ความรู้ที่ถูกต้องในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคงจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร  เราจะต้องให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันพัฒนาเด็กไทยอย่างจริงจัง  และถูกต้องกันเสียที  ไม่เช่นนั้นเด็กไทยเราคงจะมีคุณภาพลดลง  ตามเหตุและปัจจัยที่เราเห็นกันอยู่  ขณะเดียวกันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ  ก็คงทำหน้าที่พัฒนาครูปฐมวัยอย่างเข้มแข็ง  และอย่างต่อเนื่อง

ตลอดไป
 เช่นเดียวกับสพท.เพชรบุรี เขต 1  และสพท.ระยอง เขต 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น