วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ครูปฐมวัยสพท.รบ. 1 ดูงานที่โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ (ซอยรามอินทรา 55)

                 ครูปฐมวัยซึ่งเป็นครูต้นแบบของสพท.รบ. 1 ได้ไปดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2553 มีดร. ธัญรัศม์  นิธิกุลธีระภัทร์  เป็นผู้อำนวยการ
การไปครั้งนี้ได้เห็นจุดเด่นของโรงเรียนคือ    โรงเรียนยึดปรัชญาการศึกษาที่เน้น การพัฒนาผู้เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้พหุปัญญา เน้นการทำงานของสมอง  และบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา 2545-2547  ระยะแรกได้ร่วมดำเนินการในฐานะโครงการวิจัยย่อย  1  ใน 49 โครงการ  ของโครงการ วพร.   วันที่ไปดูงานมีกิจกรรมที่แสดงถึงการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์กับการเรียนการสอน   ได้เห็นเด็กเล็กๆ ฝึกการนำของที่ตน
เองใช้แล้วมาแลกเปลี่ยนกัน   การจำลองสถานการณ์ให้เป็นตลาดที่มีการซื้อ การขายของต่างๆ
ในราคาประหยัด     เป็นกิจกรรมที่ง่ายๆ แต่ได้ผลมากมาย    กิจกรรมต่างๆที่ได้สัมผัสในการดูงาน
ครั้งนี้  เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ   ไม่ว่าจะเป็นดนตรี  ยิมนาสติค  ศิลปะ
ภาษา  ฯลฯ   นอกจากนั้นยังได้เห็นการจัดบรรยากาศที่ดีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ คือโรงเรียนมีลักษณะ
คล้ายบ้าน   มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย   ทุกคนกล่าวว่ามาที่โรงเรียนนี้แล้วได้ผลคุ้มค่า   ได้
แนวคิดหลายอย่างที่จะได้กลับไปทำต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น