วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553

นวัตกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย

             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โดยคณะครุศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ได้จัดบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม  มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในท้องถิ่น   คณะอาจารย์
พร้อมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดอบรมบุคลากรซึ่งเป็นครูปฐมวัย  และผู้ปกครองให้กับสพท.
รบ.  1 และ 2  เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2553  ณ  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี   คณะวิทยากรได้เสนอ
องค์ความรู้ ด้านนวัตกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย   โดยเฉพาะในวันที่ 31 กรกฎาคม
2553   เป็นการอบรมที่ผู้ปกครองพร้อมนำเด็กมาด้วย  มีการจัดกิจกรรมเป็นฐานให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ   การเล่นเกม   การเล่านิทาน  เป็นต้น   สำหรับกิจกรรมศิลปะเด็กทำกิจกรรมอย่างมีความสุข  เพราะได้ประดิษฐ์   ได้ระบายสี  ส่วนการเล่นเกมเด็กได้เล่นเกมที่พี่ๆ  นักศึกษาจัดเกมการละเล่นไทยให้น้องๆ เล่นอย่างสนุกสนาน   นับเป็นการบริการสังคมที่ให้ประโยชน์เป็นอย่างมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น