วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมอง( BBL)

            เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม  2553   สพท.รบ.1  ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัย ซึ่งยังไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับปฐมวัย รอบที่ 2 จากสมศ. การจัด
อบรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพโดย
พัฒนาอย่างเป็นองค์รวม  สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยด้วยการใช้หลักการ  ทฤษฎีความรู้เรื่องสมองมาใช้ในการพัฒนา  เป้าหมายคือให้โรงเรียนที่
กล่าวข้างต้นดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่มาตรฐาน    ทั้งในส่วนของการพัฒนามาตรฐานด้าน
นักเรียน   มาตรฐานด้านครูผู้สอน   และมาตรฐานด้านผู้บริหาร    โดยเฉพาะในด้านนักเรียน  เป็น
การอบรมในเชิงปฏิบัติการให้ฝึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นำความรู้เรื่องสมอง มาออก
แบบการจัดกิจกรรม  เช่น  การสอนแบบ Project  Approach   เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น