วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

นิเทศและติดตามการดำเนินงานการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน Sprit of ASEAN


              เมื่อว้นที่ 25 สิงหาคม 2553 คณะทำงานโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียนของสพฐ.ได้มาติดตามการดำเนินงานของสพท.รบ.1ทางโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาและโรงเรียนบ้านตะโกล่าง

ซึ่งการดำเนินงานทำได้ในหลายประการ อย่างเช่น ขณะนี้มีศูนย์อาเซียนศึกษาอยู่ในโรงเรียน มีการสอนภาษาพม่าที่เป็นภาษาอาเซียน เพราะ สพท.รบ.1 มีชายแดนติดกับพม่า  ในด้านการจัดการเรียนการสอนมีการนำเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนไปบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8กลุ่มสาระ  จัดทำเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ชุมนุม ค่ายเยาวชนอาเซียน มีการจัดกิจกรรมเสริมและจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและมีการบริการสื่อการเรียนรู้ภายในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษา ตลอดจนจัดการเรียนรู้เคลื่อนที่ให้กับโรงเรียนเครือข่ายอาเซียนและต่อไปก็จะมีกิจกรรมที่เพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมาอาเซียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น