วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

อบรมบุคลากรต้นแบบการศึกษาปฐมวัยของสพท.รบ.1

              การอบรมบุคลากรต้นแบบการศึกษาปฐมวัยซึ่งได้แก่  ผู้บริหาร  ครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียน
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่าย  โดยสพท.รบ.  1    ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ที่สอดบ้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย  เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้พัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์
จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  อย่างเต็มศักยภาพ   จึงได้ดำเนินการอบรมบุคลากรต้นแบบการศึกษา
ดังกล่าวในวันที่ 9- 10  สิงหาคม  2553   ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี    มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่าย  ได้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย     มีการต่อยอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการนำความรู้เรื่องสมองสู่การปฏิบัติ   และสามารถนำความรู้ที่สอดคล้อง
กับสมองไปสร้างองค์ความรู้  ตลอดจนพัฒนางานวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัยต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น