วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมว้ย

                 การอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับครูที่
สอนเด็กปฐมวัย  ของเขตพื้นที่การศึกษา 1 และ 2  ได้จัดเมื่อวันที่  21-22  มิถุนายน 2553 ณ บ้าน
สวนส้มทิพย์รีสอร์ท  อ.วัดเพลง  การจัดการอบรมดังกล่าวเพื่อให้ครูแกนนำด้านการศึกษาปฐมวัย มีความรู้ มีเจตคติ  และมีทักษะในการจัดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์  การอบรมเน้นการทดลอง
และปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์     แบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มมีทั้งหมด  8  กลุ่ม  แต่ละกลุ่มเวียนกัน
เข้าฐานการอบรมซึ่งมีอยู่   8 ฐานเช่นเดียวกัน      เช่น  ฐานเกี่ยวกับหอยทาก   ฟองสบู่   ใบไม้
ลม    ดิน  เป็นต้น  เพื่อให้ครูได้ทดลองทำและปฎิบัติ แล้วนำเทคนิควิธีการ  ไปใช้จัดประสบการณ์
ให้กับเด็กปฐมวัย   โดยเด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น