วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมของ Buffer School : โรงเรียนบ้านตะโกล่าง

              โรงเรียนบ้านตะโกล่าง  อำเภอสวนผึ้ง  ของจังหวัดราชบุรี  เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการ
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน  กิจกรรม Buffer School  ขณะนี้มีกิจกรรมหลายอย่างที่น่าสนใจ
ในเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา  โดยเฉพาะการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  คือมีการทำรายวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง
อาเซียนศึกษา มีการนำเรื่องอาเซียนศึกษาไปบูรณาการกับกลุ่มสาระต่างๆ   ตลอดจนนำไป
จัดทำในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    สำหรับเรื่องอาเซียนศึกษาในปัจจุบันและในอนาคต  ประเทศไทย
จะต้องเข้าไปร่วมมือและเกี่ยวข้องกับอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้     เราจะต้องเตรียมเด็กไทยให้
พร้อมในเรื่องดังกล่าว  เมื่อวันที่ 10 -12  มิถุนายน 2553  ผู้อำนวยการโรงเรียน คือผอ.เฉลียว
เถื่อนเภา   พร้อมด้วยบุคลากรของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวม 3 คน  ได้ไปประชุมสัมมนา
ที่โรงแรมเอเซีย  แอร์พอร์ต  ปทุมธานี   มีกิจกรรมที่นำเสนอในที่ประชุมทั้งที่ทำไปแล้ว  และที่จะ
ทำต่อไป ได้แก่ กิจกรรมร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์อาเซียน (พม่า มอญ  กะเหรี่ยง)    
กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ไทย -พม่า   กิจกรรมค่ายลูกเสืออาเซียน   เป็นต้น   คาดว่าในปี  พ.ศ. 2553  นี้โรงเรียนบ้านตะโกล่างคงจะเป็นแหล่งการเรียนรู้หรือศูนย์อาเซียนศึกษาที่จะทำให้เด็กนักเรียน  ครู  ประชาชน  ทั้งของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนเครือข่าย  ตลอดจนโรงเรียนทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องอาเซียนศึกษาได้อย่างมีคุณค่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น