วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

อ่าน เล่น เรียนรู้ ตามสมรรถนะเด็กไทย

          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553  ที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี มีการอบรมครูปฐมวัย ของสพท. รบ. 1
 และ 2   จำนวน  200  คน  โดยสภาการศึกษา    มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก     T. K.PARK   และนิตยสาร  Mother& Careได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาเด็กไทยตามสมรรถนะที่สภาการศึกษาได้ทำการวิจัยไว้     จึงจัดอบรมครูเพื่อจัดกิจกรรมอ่าน เล่น ให้เด็กไทยมีสมรรถนะด้านต่างๆ    มีรศ. ดร.จิตตินันท์  เดชะคุปต์
แห่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นวิทยากรให้การอบรม  พร้อมคณะทีมงานที่มีคุณสรวงมนฑ์
สิทธิสมาน  บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother & Care เป็นหัวหน้าทีมงาน     การอบรมที่จังหวัด
ราชบุรีเป็นจุดแรกของการอบรม    ส่วนจุดอื่นๆของประเทศไทยก็จะไปที่ เชียงราย   อุบลราชธานี
นครสวรรค์ และสุราษฎ์ธานี    การอบรมทำให้ได้ประโยชน์หลายอย่าง  ในด้านความรู้เกี่ยวกับการ
อบรมเลี้ยงดูแล้วส่งผลให้ครูมีความมั่นใจต่อการเตรียมความพร้อมให้เด็กพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม
ได้เห็นความสำคัญและประโยชน์อย่างมหาศาลของการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง   การเล่านิทานให้
เด็กตั้งแต่เล็กๆ    เป็นต้น   ถือว่าเป็นก้าวหนึ่งที่ทำให้กับเด็กปฐมวัยได้พัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
ในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น