วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การประชุมสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน

         ในวันที่ 10 - 12  มิถุนายน   2553   โรงเรียนในโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน  ของสพท.รบ 1
ที่เป็นโรงเรียน Buffer School  คือโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา  และโรงเรียนบ้านตะโกล่าง  ได้เข้าร่วมประชุม
สัมมนาโครงการดังกล่าว ที่โรงแรมเอเซีย  แอร์พอร์ต  รังสิต ปทุมธานี การประชุมสัมมนาครั้งนี้
มีที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก  ที่ปรึกษาของโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา    และโรงเรียน
บ้านตะโกล่าง  เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและ อดีตเป็นข้าราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา คือ ผศ.  เทวี  สวรรยาธิปัติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  และโรงเรียน
บ้านตะโกล่างคือ อาจารย์สุวรรณา  ไชยวัฒนานนท์  ศึกษานิเทศก์  9 สำนักงานการประถมศึกษา
จังหวัดราชบุรี     ประเด็นสำคัญในเรื่องอาเซียนสำหรับการประชุมครั้งนี้คือ  การชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ
ของอาเซียนที่คนไทยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ  การตระหนักในความสำคัญของอาเซียน   การปฏิบัติตน   ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียน  สำหรับโรงเรียนในโครงการ ผลที่เกิดกับเด็ก 
ครู   ประชาชนในโรงเรียน  และโรงเรียนเครือข่าย   จะต้องแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร
           ก่อนอื่นต้องมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ดังนี้
                ความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน  
                ยุทธศาสตร์ประเทศไทยในประชาคมอาเซียน
                อิทธิพลของกระแสโลกกระทบทั้งอาเซียนและประเทศไทย
                กระแสโลกาภิวัตน์
                เศรษฐกิจในอนาคต    สังคมโลกในอนาคต
                การรวมตัวของประเทศต่างๆ
                เป้าหมายของอาเซียน
                คุณลักษณะของเด็กไทย
                          ฯลฯ
          ประเด็นที่สำคัญที่จะต้องช่วยกันทำให้สำเร็จคือ  การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
เป็นโจทย์ข้อใหญ่ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันทำให้สำเร็จ             

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น