วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมศูนย์อาเซียนศึกษา : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

         ขณะนี้โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ได้ดำเนินกิจกรรมศูนย์อาเซียนศึกษาไปได้หลายกิจกรรมแล้ว
อย่างการเรียนการสอนในทุกชั้นเรียน   โดยการจัดรายวิชาเพิ่มเติมเรื่องอาเซียนศึกษา  การบูรณา
การอาเซียนศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เป็นต้น  กิจกรรมที่เด็กมีความสนใจคือ มีการสอนภาษาต่างประเทศที่สามคือ ภาษาพม่า ให้กับ
นักเรียน  ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจ้างครูมาสอนให้กับเด็ก   สำหรับ
ต้นเดือนที่ผ่านมา  วันที่ 10-12  มิถุนายน  2553  ณ  โรงแรมเอเซีย  แอร์พอร์ต  ปทุมธานี  ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน  มีโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทั้งหมด  54  โรงเรียน   ได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในกิจกรรมที่ได้ทำไปแล้ว  และได้แนวคิดที่จะทำต่อไป   โดยเฉพาะการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่นำเอาเรื่องอาเซียนศึกษาเข้าไปในหลักสูตร   การจัดทำโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับครู  นักเรียน  ชุมชน ทั้งของโรงเรียนเอง  และโรงเรียนเครือข่าย  ตลอดจนโรงเรียนทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น