วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ดูการสอนแบบ Montessori ที่โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง

                 คณะศึกษานิเทศก์ของสพท. รบ.1 ได้ไปเยี่ยมและดูการสอนแบบ Montessori   ในห้องเรียนของอาจารย์ กรรณิกฯา  กระกรกุล ที่โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง   จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กเล็กๆแล้วน่าภูมิใจที่เด็กมีสมาธิ   มีความมุ่งมั่นในการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ  ได้ด้วยตัวเอง   ไม่ส่งเสียงดังขณะทำกิจกรรม  เด็กร่วมมือทำงานกันอย่างมีสมาธิ      ฯลฯ   ได้สอบถามและพูดคุยกับอาจารย์กรรณิกา
แล้ว  อาจารย์ได้ใช้หลักการและวิธีการของ Montessori  มาเป็นเวลาประมาณหนึ่งปี   หลักการที่ว่าคือ
                 หนึ่ง  เด็กจะต้องได้รับการยอมรับนับถือ  ในสภาพที่แตกต่างไปจากผู้ใหญ่
                 สอง  เด็กมีจิตที่ซึมซาบได้ เด็กมีจิตเหมือนฟองน้ำซึ่งจะซึมซาบข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม
                 สาม  ช่วงเวลาหลักของชีวิตคือ  ช่วงเวลาในระยะแรกของชีวิต
                 สี่       การเตรียมสิ่งแวดล้อม เด็กเรียนได้ดีที่สุดในสภาพการจัดสิ่งแวดล้อมที่ได้ตระเตรียมเอาไว้อย่างมีจุดหมาย
                 ห้า     การศึกษาด้วยตนเอง  เด็กสามารถเรียนได้ด้วยตนเองจากการที่เด็กมีอิสระในสิ่งแวดล้อมที่จัดเตรียมเอาไว้อย่างสมบูรณ์
                  สภาพที่ปรากฎให้พวกเราได้เห็นไม่ใช่สิ่งที่เริ่มทำ  แต่อาจารย์ผู้สอนได้ทำมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงจะเกิดผล    ถ้าใครจะได้ลองนำหลักการดังกล่าวไปใช้บ้างคงจะเกิดผลได้เช่นเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น