วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori ในโรงเรียนสพท. รบ 1

      สพท.รบ . 1 มีโรงเรียนที่ทดลองใช้การเรียนการสอนแบบ Montessori  ระดับชั้นอนุบาล ในโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา  และโรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์    โดยที่ครูในโรงเรียนดังกล่าวเข้ารับการอบรมด้านวิธีการสอนซึ่งสพฐ.ดำเนินการเชิญวิทยากรชาวต่างชาติมาให้การอบรม   การจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori  มีบทบาทสำคัญในประเทศไทย  เมื่อพ.ศ.  2547 เป็นโครงการนำร่องการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการสอนแบบ Montessori   เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กโดยดำริของคุณหญิงกษมา  วรวรรณ  จึงได้มีหลักสูตรMontessori  สากลรุ่นแรกในประเทศไทย  ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับองค์กรวิชาชีพ  Montessori สากล  และ สมาคมผู้บริหารMontessoriอเมริกาเหนือ ด้วยการสนับสนุนของสมาคมโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทยและสมาคมMontessori  แห่งประเทศไทย      ได้เปิดหลักสูตรสำหรับครูปฐมวัย   เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ณ สถาบันพัฒนาครู  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  จังหวัดนครปฐม   เป็นการอบรมรุ่นที่  2    อบรมช่วงแรก ระหว่างวันที่  29  มีนาคม  2552 ถึง  วันที่ 1 พฤษภาคม  2552   การอบรมครั้งนี้ครูปฐมวัยของทั้ง 3 โรงเรียนได้เข้าร่วมการอบรมและได้นำวิธีการสอนแบบ Montessori  มาทดลองใช้ในปัจจุบัน  และเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการอบรมในช่วงต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น