วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เทคนิค/วิธีเพื่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก

          การที่จะทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูจะต้องรู้จักวิธีการอบรมเลี้ยงดูด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งจำเป็นในการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียน วิธีที่ควรนำไปใช้มีดังนี้
         1.ฝึกทักษะการสังเกต   ให้เด็กได้รู้จักการสังเกตรายละเอียดต่างๆให้มากที่สุด   สังเกตความเปลี่ยนแปลง  ความแปลกใหม่  สภาพความเป็นไปรอบตัว   การได้พบกับบรรยากาศและเล่าถึงสิ่งที่ได้พบเห็น
การรู้จักเชื่อมโยงสิ่งที่พบกับประสบการณ์เดิม    การคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยให้เด็กได้สังเกต  รับรู้  จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  ได้แก่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  และการใช้การสัมผัสทางกาย
         2.การใช้คำถามโดยให้เด็กคิดหาคำตอบ     ซึ่งจะต้องเป็นคำถามให้เด็กได้อธิบาย  จำแนก  เปรียบเทียบ  จัดหมวดหมู่   การให้เหตุผล   การแก้ปัญหา  การวิเคราะห์    คำถามดังกล่าวทำได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆ
เช่น คำถามว่า  ทำไม  อย่างไร   เพราะอะไร   ฯลฯ
         3.การให้เด็กทำงานศิลปะต่างๆ   เช่น  งานประดิษฐ์   การวาดภาพ  การฉีกปะ  การตัดหรือฉีกกระดาษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น