วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียน Buffer School

         สพท.รบ. 1  มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษาที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา  กับโรงเรียนบ้าน
ตะโกล่าง   ที่เรียกว่าเป็นโรงเรียน  Buffer  School   ขณะนี้กำลังดำเนินการไปสู่เป้าหมาย ที่ทางสพฐ.  ได้กำหนดไว้    ต่อไปโรงเรียนดังกล่าวจะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษาสำหรับนักเรียน  ครู  ประชาชน   มีบทบาทดังนี้
         1)  จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา
         2)  จัดทำสื่อต้นแบบ
         3)  จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีพหุวัฒนธรรม  เพื่อทำหน้าที่ ดังนี้
                จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรแบบเข้ม
                 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ วัดและประเมินผล
                 พัฒนาสื่อการเรียนรู้
                 พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาชนในชุมชน
          4) จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาเซียนศึกษา  มีความรู้ขั้นต่ำระดับปริญญาตรี/ โท มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน  การใช้ ICT  ในการประสานงาน  ให้บริการการจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษาในโรงเรียน และเครือข่ายพื้นที่ใกล้เคียง
           5) จัดกิจกรรมค่ายวิชาการให้ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน
                

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น