วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

บทบาทของโรงเรียน Buffer School

     Buffer  School  มีบทบาทที่จะต้องดำเนินการดังนี้
             1.  จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา
             2.  จัดทำสื่อต้นแบบ
             3.  จัดที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีพหุวัฒนธรรม  เพื่อทำหน้าที่ดังนี้
                      -จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรแบบเข้ม
                      -พัฒนากระบวนการเรียนรู้  วัด  และประเมินผล
                      -พัฒนาสื่อการเรียนรู้
                      -พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาชนในชุมชน
             4.  จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาเซียนศึกษา
             5.   จัดกิจกรรมค่ายวิชาการให้ความรู้เรื่อง  ประชาคมอาเซียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น