วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

โรงเรียน Buffer School

โรงเรียนในสพท .รบ.1 มีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียน Buffer School คือโรงเรียนบ้านตะโกล่าง และสวนผึ้งวิทยา สำหรับโรงเรียนดังกล่าว เริ่มอยู่ในโครงการพัฒนาประชาคมอาเซียน Spirit of ASEAN : Buffer School ในปีการศึกษา 2553 มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่มีความพร้อมและศักยภาพในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เป็นศูนย์การเรียนรู้อาเซียน และมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก เตรียมเยาวชนไทย รวมถึงชุมชนที่รายรอบโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนได้อย่างมึคุณภาพ สำหรับ Buffer School เป้าหมายคือ เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับ


นักเรียน ครู ประชาชน จัดหาและพัฒนาสื่อ หนังสือเกี่ยวกับประขชาคมอาเซียน จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ ให้บริการแก่สถานศึกษาในเครือข่าย พัฒนาการเรียนรู้อาเซียนศึกษา และประสานสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย บทบาทและหน้าที่หลักดังกล่าวโรงเรียนทั้งสองจะต้องเริ่มทำและสามารถเป็นตัวอย่างได้ โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรแบบเข้ม ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น