วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

              กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หรือกิจกรรมในวงกลมมีจุดประสงค์เพื่อเน้นให้เด็กฝึกทักษะกระบวนการมากกว่าเนื้อหา   กระบวนการในเด็กนั้นเมื่อเกิดการเรียนรู้แล้วจะทำให้เด็กเกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้เอง สิ่งที่ได้จากการจัดประสบการณ์ดังกล่าวทำให้เด็กมีพฤติกรรมดังนี้
             มีคุณธรรมจริยธรรม
             รู้จักการใช้การสังเกตและร่วมแสดงความคิดเห็น
             มีทักษะกระบวนการคิดพื้นฐาน
             มีสมาธิในการฟัง
             มีการกล้าแสดงออก
             มีมารยาทในการฟัง  การพูด
             มีความสามารถในการสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น