วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การเคลื่อนไหว : เด็กปฐมวัยและการเล่น

        การเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย   มผลต่อกระบวนการพัฒนาด้านร่างกายซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างของร่างกาย ตั้งแต่กล้ามเนี้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็ก สมองของเด็กในวัยนี้เป็นช่วงที่พัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหวที่ดีที่สุด เด็กต้องได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้ตา  มือ ขา   เท้า และประสาทรับความรู้สึกต่างๆ ให้สัมพันธ์กัน 

 ดังนั้นการเล่นในเด็กปฐมวัยจึงมีความจำเป็น  เด็กเล็กๆต้องจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเล่นให้เหมาะสมกับวัยและจัดอย่างต่อเนื่อง การเล่นมึคุณค่าหลายประการ
เช่น 
                การเล่นช่วยระบายความเครียด ทำให้เด็กคลายความกังวล
                การเล่นช่วยพัฒนาการเรียนรู้
                การเล่นช่วยพัฒนาการรับรู้
                การเล่นช่วยพัฒนาการด้านร่างกาย การเคลื่อนไหว
                การเล่นเป็นการเตรียมสมองให้พร้อมในการใช้งาน
                               ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น