วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

นิเทศติดตามโครงการพัฒนาสู่ประชาคม ASEAN

           เมื่อวันที่ 13  กันยายน 2553  คณะกรรมการโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของสพท.รบ 1ได้ติดตามการดำเนินงานหลังจากที่โรงเรียน Buffer School  ดำเนินงานเกือบครบกิจกรรมที่กำหนดไว้ คณะกรรมการที่ไปมีที่ปรึกษาโครงการของโรงเรียนบ้านตะโกล่าง คืออาจารย์สุวรรณา ไชยวัฒนานนท์ และศึกษานิเทศก์ของเขตคืออาจารย์สมฤดี ประเคนรี และอาจารย์ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์หรับ ทั้งสองโรงเรียนคือโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาและโรงเรียนบ้านตะโกล่าง กำลังดำเนินงานสรุปผลการทำกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนศึกษา โดยเฉพาะเอกสารสำคัญคือหลักสูตรสถานศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะของเรื่องอาเซียน

สำหรับลักษณะทางกายภาพของศูนย์อาเซียนมีความพร้อมในเรื่องต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นวัสดุอูปกรณ์  เอกสารและหนังสือเกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งมากเพียงพอที่จะให้บริการแก่ครู นักเรียน  ชุมชน  ทั้งในโรงเรียนและโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย  คณะที่ไปนิเทศได้ให้การยกย่องชมเชยในความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนที่มีผู้อำนวยการของโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาและโรงเรียนบ้านตะโกล่าง พร้อมบุคลากรของทั้งสองโรงเรียนคอยดำเนินการและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายของงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น