วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

อบรมปฏิบัติการ "พัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลาง"

             กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.รบ.1 จัดอบรมปฏิบัติการการนำแนวทางการจัด การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลาง สู่การปฏิบัติ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อวันที่  16-17 กันยายน 2553  โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมเป็นครูจากโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรฯจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคุรุราษฎร์ฯ  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และ โรงเรียนวัดเขาวัง เนื้อหาของการอบรมเกี่ยวกับ  ทักษะการคิดสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน   การสร้างความตระหนักการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ และจำนวนมาตรฐานการเรียนรู้รวมถึงตัวชี้วัด การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การทำหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิด  เป้าหมายของการอบรมดังกล่าวเพื่อให้ครูได้พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิด  ซึ่งจำเป็น

จะต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น