วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

โรงเรียนเครือข่ายของศูนย์อาเซียนศึกษา

           โครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน  ของ สพท รบ 1  เป็นการดำเนินการในช่วงปี   พ.ศ.  2553-2555     ขณะนี้มีโรงเรียนในเครือข่ายประชาคมอาเซียน อยู่ทั้งหมด  17 โรงเรียน  แยกเป็นเครือข่าย
ของศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จำนวน 9  โรงเรียน   และศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียน
บ้านตะโกล่าง จำนวน   8  โรงเรียน มีรายชื่อโรงเรียน ดังนี้
            ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา  โรงเรียนที่เป็นเครือข่าย ได้แก่
                    -โรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฎ์
                    -โรงเรียนบ้านคาวิทยา
                    -โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถ้มภ์                   
                    -โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
                    -โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
                    - โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา
                    - โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
                    - โรงเรียนรุจิรพัฒน์
                    -โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา  2

              ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนบ้านตะโกล่าง  โรงเรียนที่เป็นเครือข่าย ได้แก่
                     -โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
                     -โรงเรียนสินแร่สยาม
                     -โรงเรียนบ้านหินสี
                     -โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
                     -โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
                     - โรงเรียนวัดนาขุนแสน
                     - โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
                     - โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
             โรงเรียนเครือข่ายทั้งหมดจะได้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ในเรื่องอาเซียนศึกษา  อันจะทำให้
นักเรียน  ครู ชุมชนรอบโรงเรียนมีความรู้เรื่องอาเซียน  พัฒนาประชาคมสู่อาเซียน
 .

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น