วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2553

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

           ในปีการศึกษา  2553  มีโรงเรียนที่เป็นตัวอย่างการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน    คือโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา  และโรงเรียนบ้านตะโกล่าง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1 สำหรับเป้าหมายของการพัฒนานักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน  เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีเป้าหมาย     ที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียนตามระดับชั้นต่างๆ ดังนี้
          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6   เข้าใจและอธิบายความรู้พื้นฐานกี่ยวกับอาเซียน
          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1-3   ปฏิบัติตนและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน
          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่    4-6   ตระหนักถึงความสำคัญของอาเซียนและเผยแพร่
          ทั้งหมดที่กล่าวจะเห็นได้ว่า  เป้าหมายที่สำคัญ คือต้องการพัฒนาโรงเรียนที่มีความพร้อมและศักยภาพ ให้จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของอาเซียน  มีความรู้ความเข้าใจ  จนกระทั่งปฏิบัตตน และเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น