วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553

คุณภาพนักเรียน : โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

          โรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา   ของสพท. รบ.1(โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา  และโรงเรียนบ้าน
ตะโกล่าง)  ในปีการศึกษา 2553   จะต้องจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน   คือ
           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนของโรงเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  เอื้ออาทรและแบ่งปัน เข้าใจตนเองและผู้อื่น  ยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม  ความเชื่อ  และนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต  เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างมีความสุข  
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนของโรงเรียนจะต้องมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ / ภาษาต่างประเทศที่  2  เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แส่วงหาความรู้ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวและวัฒนธรรมที่หลากหลายของเจ้าของภาษา  และนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียน
          แนวการจัดการเรียนรู้   การจัดการเรียนรู้เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้   จัดการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการ   ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามความ
เหมาะสม    และออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ แหล่งเรียนรู้  
การวัดประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง
        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น