วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน

               การเตรียมเด็กคนไทยสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ทุกคนต้องเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง และจะต้องเตรียมเด็กของเราให้มีความพร้อมในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะครูผู้สอนแล้วจะเตรียมเด็กอย่างไร ประการแรกเด็กควรหรือต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรฯที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญสำหรับเด็กไทยทุกคน ที่จะขาดเสียไม่ได้คือความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน ถ้าประเทศเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนความสามารถในการใช้ภาษาดังกล่าวมีความจำเป็น และเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ ครูจำเป็นต้องช่วยกันทำให้เด็กสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างจริงจังไม่ใช่การเรียนการสอนที่เป็นเพียงแต่การได้คะแนนแล้วผ่านไปโดยไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ประการต่อมาเด็กจะต้องเข้าใจถึงแนวความคิดหลักๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เช่น ความหลากหลาย สิทธิมนุษยชน การพึ่งพาอาศัยกัน ปัญหาความขัดแย้ง การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น และที่สำคัญภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กไทยที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การติดต่อกันในสังคมออนไลน์ ความเป็นมนุษย์ การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น สิ่งที่กล่าวเหล่านี้เป็นสิ่งที่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกคนต้องร่วมมือกันเตรียมเด็กทุกคนให้มีความพร้อมก่อนที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น