วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ตัวชี้วัดคุณภาพผู้บริหาร:การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                ประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียนซึ่งทุกคนตระหนักแล้วว่าในปีพ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศจะต้องเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับด้านการศึกษาผู้มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารหรือการดำเนินงานการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น คือผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวชี้วัดคุณภาพของผู้บริหารที่จะทำให้ประสบความสำเร็จมีดังนี้
               - มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
               - มีความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวการณ์จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               - มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะในการใช้ ICT
               - มึความสามารถในการประสานสามัคคีเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
               - มีความสามารถในการนิเทศ ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน
               ดังนั้น ผู้บริหารทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องมีความพร้อมและปฏิบัติให้มุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น