วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การเตรียมบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน

                การที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 นั้นบุคลากรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การเตรียมบุคลากรหรือการเตรียมคนเป็นภาระสำคัญและเป็นสิ่งที่จะปฏิเสธไม่ได้เลย การสร้างอาเซียนให้มีการพัฒนาและทันต่อความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงของโลก ทุกประเทศในอาเซียนจะต้องก้าวไปพร้อมกัน สำหรับประเทศไทยการพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อม การศึกษาเป็นหลักสำคัญ การศึกษาต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งด้านการสร้าง การพัฒนา ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนเด็กของเราให้มีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานที่ทุกคนด้องมีให้ได้ เช่น ความรักในความเป็นไทย การมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความอดทนอดกลั้น ความขยัน การเคารพกฎหมาย เป็นต้น ส่วนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างชาติในอาเซียน การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การกรอกใบสมัครในการทำงาน การอบรม ประชุมสัมมนา หนังสือสัญญาต่างๆ เป็นต้น
กิจกรรมหรือการดำเนินงานที่กล่าวข้างต้นจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้นเด็กไทยต้องได้รับการฝึกทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทัังการฟัง พูด อ่านและเขียนให้มีความสามารถในการสือสารให้ได้และอย่างมีคุณภาพ นอกจากนั้นการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอาเซียนอื่นๆยังมีความสำคัญกับเด็กของเราด้วย จึงเป็นหน้าที่และภาระสำคัญของครูที่ต้องพัฒนาตนเองและร่่วมกันพัฒนาเด็กไทยให้มีความสามารถที่จะอยู่และใช้ชีวิตในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น