วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

บทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

              เมื่อวันที่  25 เดือนมิถุนายน  และวันที่  3 กรกฎาคม 2553  ได้ไปเป็นวิทยากรการอบรมให้ความรู้ครู  และผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ของโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม  และโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง
เจริญธรรม   ผู้บริหารของทั้งสองโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพและ
ผู้ปกครองของทั้งสองโรงเรียนสนใจ   เข้ามาร่วมกิจกรรมที่จัดเป็นจำนวนมาก  มีการซักถาม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของเขา  ถ้าโรงเรียน
บ้าน  ชุมชนร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นแล้ว  ความหวังของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในแนวทางที่
ถูกต้องคงจะเป็นไปได้  เพราะการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาที่จัดให้แก่เด็กที่ผู้สอนและพ่อแม่
ผู้ปกครองต้องสื่อสารกันตลอดเวลา  เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและพร้อมร่วมมือกันในการจัดการศึกษา
ให้เด็ก และที่สำคัญพ่อแม่จะต้องมีบทบาทและหน้าที่เช่นเดียวกัน  เช่น ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ
สถานศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ที่สำคัญต้องอบรมเลี้ยงดู เอาใจใส่ให้ความรัก  ความ
อบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ  ของลูกหลาน  ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น