วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ปัจจัยที่มีผลต่อสติปัญญาของเด็กปฐมวัย

         เด็กแต่ละคนมีสติปัญญาที่แตกต่างกัน  ถ้าครูได้รู้และมีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย  เหตุที่เด็กแต่ละคนมีสติปัญญาที่แตกต่างกันนั้นมีเหตุที่ทำให้เกิดความแตกต่างกันคือ
       พันธุกรรม   มีผลต่อสติปัญญา   ร้อยละ   30-60
       สิ่งแวดล้อม    ที่พอจะกล่าวได้มีดังนี้
               การอบรมเลี้ยงดู 
               อาหาร
               อาหารสมอง 
               ประสบการณ์ต่างๆ
                การฟังนิทาน
                การช่วยทำงาน
                การดูแลช่วยเหลือตนเองตามวัย
                การเล่นเกมสร้างสรรค์ต่างๆ
                การได้รับคำยกย่องชมเชย
                การไม่ถูกดุด่าเด็กทุกวัน
                การได้เข้าสัมผัสกับสังคมในชีวิตประจำวัน
                การออกกำลังกาย
                การคิดในทางบวก
                การมองโลกในแง่ดี 
                การมีสมาธิ
                การช่วยเหลือผู้อื่น
                การมีอารมณ์ดี
                   ทั้งหมดที่กล่าวคงจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเด็กได้ใช้เป็นแนวทางในการอบรมเด็กในความรับผิดชอบให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาที่มีคุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น