วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาการของสมอง

              สมองมีการพัฒนาการโดยเกิดขึ้นจากการเพิ่มขนาดและจำนวนของแขนงประสาท คื เดนไดรด์(dendrites) ในเนื้อสมองส่วนคอร์เทกซ์ (cortex)  และการที่ระบบประสานข้อมูลเริ่มพัฒนาขึ้น  คือมีการ
สร้างไมยาลิน ( myelination) ในเนื้อสมองส่วนใต้เปลือกสมอง และโดยเฉพาะในส่วน corpous callosum  ทำให้มีการทำงานที่ประสานกันมากขึ้น  ดีขึ้น ในระบบรับความรู้สึก ( sensory) กับระบบควบคุมการเคลื่อนไหว ( mortor) ทำให้สมองพร้อมรับการสำรวจทำความรู้จักโลก  สมองจดจำและสร้างความสัมพันธ์กับระบบภาษา  สมองพัฒนาความคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนแบบ(pattern)  ง่ายๆ  ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากวัยก่อนอนุบาล  และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อน  ถึงแม้
จะเป็นเรื่องทางวิชาการแต่ในฐานะที่เป็นครูจำเป็นต้องเข้าใจความรู้เรื่องสมองดังกล่าวเพื่อได้นำความรู้เบื้องต้นด้านสมองมาใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กๆ   ครูหรือผู้ใหญ่ต้องคอยช่วยเหลือ ดูแล
สนับสนุน  เพราะเด็กมีข้อจำกัดหลายประการ   ความซับซ้อนต่างๆ เด็กยังไม่เข้าใจ เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ซึ่งต้องคอยทำความซับซ้อนให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ คือการพัฒนาสมองของเด็กนั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น