วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

งานวิจัย:การเรียนรู้คณิตศาสตร์

                               คณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อมนุษย์ตลอดชีวิต เพราะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความคิดทั้งความคิดอย่างมีเหตุผล การคิดอย่างมีระบบ การคิดแก้ปัญหาสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนั้นคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ การเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต มีข้อโต้เถียงที่ว่าผู้ชายมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์มากกว่าผู้หญิงหรือไม่ เมื่อเร็วๆนี้ มีงานวิจัยโดยนักวิจัยอเมริกันชื่อ Janet Mertz และ Jonathan Kane ได้ศึกษาข้อมูลผลการเรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนจากนานาประเทศ 86 ประเทศที่ได้จาก 2007 International Mathenatics and Science Study and
2009 Programme in International Student Assessnent และผลการศึกษาพบว่า ความแตกต่างทางเพศไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง แต่ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของทั้งผู้ชายและผู้หญิงคือ ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างชุมชนเมืองหรือประเทศ ซึ่งผลการศึกษานี้สามารถหักล้างความคิดที่ว่าเพศเป็นตัวกำหนดความสามารถของบุคคล ไม่เฉพาะด้านคณิตศาสตร์เท่่านั้น ผลที่ได้จากงานวิจัยดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการจัดกการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ให้กับเด็กไทยของเรา คือเด็กทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น