วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

               ขณะนี้โรงเรียนต่างๆได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ในการใช้หลักสูตรดังกล่าวโรงเรียนมีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสามารถพัฒนาให้เกิดคุณภาพได้โดยการใช้การวิจัยและพัฒนา สิ่งสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดของเขตพื้นทีการศึกษาที่ได้จัดทำขึ้น นอกจากนั้นสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานั้นทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น