วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552

การเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

รูปแบบการเล่านิทาน
                      ขอเสนอแนะรูปแบบการเล่านิทานสำหรับครูปฐมวัยดังนี้

            1.  การแสดงบทบาทสมมุติ
            2.  การอ่านจากหนังสือนิทาน
            3.  การใส่หน้ากาก หรือแสดงตัวเป็นละครในเรื่อง 
            4.  การเล่าโดยใช้เสียงประกอบหรือมีเสียงดนตรีประกอบ่การเล่านิทาน
            5.  การเล่าโดยการเล่นนิ้วมือ
            6.  การเล่านิทานประกอบหุ่นต่างๆ
            7.  การเล่านิทานฑโดยใช้เทปนิทาน
        
                     นอกจากนั้นผู้เล่านิทานยังต้องสร้างบรรยากาศการเล่านิทานที่เหมาะสมด้วย  เช่น  การใช้อารมณ์ในการเล่านิทาน  การใช้น้ำเสียง  การให้ความสนใจกับเด็กทุกคน  เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น