วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยกิจกรรมสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย คือ กิจกรรมศิลปะนั่นเอง ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
ที่มีประสิทธิภาพ ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจและครูต้องเตรียมกิจกรรม เช่น วางแผนเตรียม
กิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กให้พร้อม ฝึกฝนให้เด็กได้ลองกระทำด้วยตนเอง สร้างเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อศิลปะ สร้างเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ และบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฎิบัติ สำหรับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์มีหลายประเภท เช่น การวาด การพิมพ์
การประดิษฐ์ การปั้น เป็นต้นกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจ ค้นพบ และได้ทดลอง กับสื่อ อุปกรณ์ทางศิลปะสร้างสรรค์ ครูควรบอกหรือแนะนำเพี่ยงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ให้เด็กค้นพบด้วยตนเอง ในการทำงานศิลปะ จากอุปกรณ์ที่หลากหลายที่ครูได้จัดเตรียมไว้ แล่ะทำให้เด็กได้รู้สึกอิสระ และมีความรู้สึกพอใจ
..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น