วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ผู้บริหารโรงเรียนกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

                         ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลสำคัญในการเป็นผู้นำในด้านต่่างๆ โดยเฉพาะด้านวิชาการจะเห็นว่าการนำหลักสูตรไปใช้ได้ประสบความสำเร็จ ผู้บริหารเป็นตัวจักรสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เพราะเป็นผู้ที่กระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนและที่สำคัญคือครูได้ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตร ออกแบบกิจกรรมอย่างหลากหลาย จัดทำและใช้สื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน ตลอดจนวัดประเมินผลตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามความต้องการ หากผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรให้จัดการเรียนรู้ดังที่กล่าว พร้อมกับร่วมมือกับบุคลากรในโรงเรียนจะทำให้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ประสบความสำเร็จส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น